Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref News

Dyma newyddion diweddaraf yr ysgol:


Dyma weledigaeth yr ysgol -


Creu ysgol hapus sy’n sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial.


Ein nod yw creu amglychfyd ac awyrgylch diogel a hapus, lle gall pob disgybl ddatblygu -


* I fod yn unigolyn hyderus

* I fod yn ymwybodol o les eraill

* I fod yn aelod hapus o’r gymdeithas


Ein gobaith yw rhoi cyfle i bob plentyn lwyddo a chael cyfnod hapus ac atgofion i’w trysori yn eu hysgol.


Pwylseisiwn mai partneriaeth yw addysg rhyngom ni yma a chwithau yn y cartref.

Mewn cyd-weithriad fe obeithiwn y bydd cyfnod eich plentyn gyda ni yn un hapus ac y bydd yn datblygu’n addysgol a chymdeithasol.

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

8/3/17 -  Maria Cook wedi ennill 1af mewn 3 cystadleuaeth gymnasteg yn Aberystwyth yn ddiweddar, ac yn cael mynd ymlaen i'r rownd nesaf.

15/7/16 - Gwasanaeth Diwedd Blwyddyn

4/10/16 - Sioe Roald Dahl yn Llyfrgell Dolgellau

11/10/16 - Wedi Llwyddo yng Ngham 4 Ysgol Iach!

14/10/16 -Ymweliad PC John i drafod diogelwch Calan Gaeaf

24/11/16 - Daeth Guto draw i'r ysgol - fe wnaethon ni ddysgu am y coedwigoedd glaw.

13/1/17 - Gwasanaeth gwobrwyo wythnosol

19/4/16 - Mr Owen yn dod i drafod peryglon tan yn y cartref.

26/4/16 - Rhedeg trawsgwlad yng Nhoed y Brenin.

12/5/16 - Ymweliad PC John, cynhwysion sigarêt a phwysau gan gyfoedion.

13/5/16 - Gweithdy hefo Anni Llŷn yn Ysgol Dinas Mawddwy.

17/5/16 - Bydd Harry Owens yn cystadlu yn y gemau Olympaidd yn Rio 2016.

22/6/16 - Trip i Glanllyn!

11/7/16 - Trip i Sw Gaer!

13/7/16 - Cyfweld a'r band Y Storm

15/7/16 - Ymweliad PC John

20/1/17 - Gwasanaeth gwobrwyo wythnosol

27/1/17 - Cyflwynwyd i Ysgol Ieuan Gwynedd i gydnabod ymroddiad holl gymuned yr ysgol wrth sicrhau Gwobr Arian Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd.

27/1/17 -  Gwasanaeth gwobrwyo wythnosol

27/1/17 - Diwrnod Blwyddyn Newydd Tseiniaidd

27/1/17 - Parti gadael Miss Evans

3/2/17 -  Gwasanaeth gwobrwyo wythnosol

6/2/17 - Disgyblion yn gweithio ar eu blychau adar mewn gwers Gelf.

8/2/17 -  Dyma lun o'r tîm aeth i gystadlu yn nghystadleuaeth athletau Sports Hall Gwynedd p’nawn ma yn Nolgellau.

1/3/17 -  Dyma lun o'r plant wedi gwisgo i fyny heddiw ar gyfer Dydd Gwyl Dewi.

28/5/17 -  Gweithdy gan Archifdy Meirionnydd yn Ysgol Ieuan Gwynedd. Cafodd y plant gyfle i ddysgu am sut yr oedd bywyd ysgol i blant Rhydymain dros 100 mlynedd yn ol.