Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Gwerthoedd, amcanion ac ethos yr ysgol

Rhagair


Pwrpas cyfundrefn addysg yw creu sefyllfaoedd a chyflenwi adnoddau a fydd yn galluogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn potensial ac i dyfu yn bersonoliaeth lawn. Cyn y gall plentyn fanteisio’n llwyr ar y sefyllfaoedd a grëir mae’n holl bwysig ei fod yn hapus yn yr ysgol. Er mwyn cyrraedd y nod hwnnw rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod yr ysgol hon yn gymuned ofalgar a chroesawus sy’n pwysleisio parch at bobl ac at eiddo. Hyrwyddir gwerthoedd ac agweddau moesol  y disgyblion trwy eu dysgu am anghenion pobl eraill a thrwy eu hannog i ymateb mewn dull cadarnhaol i ddiwallu’r anghenion hynny. Rydym hefyd ym ymdrechu i greu naws gwarchodol, di-ormes, caredig a disgybledig.


Amcanion Cyffredinol


Sicrhau yr addysg orau bosibl trwy :


a) gyflwyno corff o wybodaeth bywiog a dynamig i’r plentyn tra’n meithrin y sgiliau sylfaenol law yn llaw;

b) feithrin agweddau iach a meddwl ymholgar yn y plentyn;

c) gyflwyno syniadau a chysyniadau (arsylwi, cymharu ac yn y blaen);

ch) feithrin agwedd gadarnhaol at y ddwy iaith;

d) greu diddordeb mewn ffurfiau amrywiol o lenyddiaeth;

dd) greu ymwybyddiaeth o gefndir diwylliannol y fro a cheisio meithrin cariad y plentyn tuag at  yr etifeddiaeth honno;

e) geisio meithrin gwerthoedd moesol a hunan-ddisgyblaeth gymdeithasol yn y plentyn, ynghyd â sensitifrwydd tuag at eraill.


Cyswllt â Rhieni


Anelir i:

1. greu awyrgylch hapus a chartrefol a deniadol i'r plant weithio a chwarae ynddo – un y bydd y rhieni yn falch ohono.

2. Trefnu gweithgareddau i ddod a'r rhieni a'r ardalwyr a'r plant at ei gilyddyn enw'r ysgol.

3. Meithrin perthynas glos rhwng yr ysgol â'r fro.


Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff Llywodraethwyr Cyfeillion yr Ysgol Gofal Bugeiliol Gwerthoedd Gwaith Cartref