Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Cylchlythyr Tymor Hydref 2012


Cylchlythyr Tymor Pasg 2013


Gobeithia'r ysgol sicrhau cyd-weithrediad a chefnogaeth y rhieni gyda'r holl weithgareddau ychwanegol a drefnir.

Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n agored i holl ddisgyblion yr ysgol sydd ym marn y Pennaeth yn aeddfed ac yn barod i gymryd rhan ynddynt.

Gwaith Cartref Ymweliadau Chwaraeon a Champau'r Ddraig Clwb Garddio Adran yr Urdd Clwb Celf Cefnogi Elusennau Mentergarwch

Fel rhan o'r dasg Ddylunio a Thechnoleg aethom i ymweld â gweithdy Eleanor's Attic i weld sut mae'n dylunio a chreu ei bagiau.

Tîm pêlrwyd yr ysgol yn nhwrnament Meirionnydd ar y 14eg o Hydref

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

6/3/14 - Y plant yn dathlu diwrnod y Llyfr a Dydd Gŵyl Dewi


21/3/14 - Dyma’r plant yn cymryd rhan yn diwrnod Techniquest

3/4/14 - Fe benderfynodd plant Ysgol Ieuan Gwynedd, Rhydymain, i gasglu arian tuag at yr elusen ‘Smile Train’ sy’n helpu i wella plant y trydydd byd sydd gyda taflod coll (cleft palate).

Coginwyd cacennau a chafodd y plant y cyfle i wisgo’n lliwgar ar gyfer codi arian tuag at yr elusen.

Fe lwyddwyd i gasglu oddeutu £200. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at yr elusen.

5/2/14 - Mi wnaeth y tim pel-rwyd gystadlu yn cystadleuaeth Urdd Rhanbarthol yn Abermaw dydd Mercher diwethaf.


Tesni, Ieuan, Jack ac Erin fu'n cwblhau Sialens Ddarllen Haf Llyfrgelloedd Gwynedd.

Ennillodd Lowri Brown y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth llawysgrifen Clwb Rotari Mawddach ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 a 4.