Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page! 

Gwaith Cartref Darllen Rhifedd Themau

Gosodir gwaith cartref yn rheolaidd i’r disgyblion yn y ddau Gyfnod Allweddol. Pan ddigwydd hynny gobeithir y byddwch chi rieni/gwarchodwyr yn ymdrechu i sicrhau amodau ffafriol ar gyfer gwneud y gwaith cartref ac yn rhoi anogaeth a chefnogaeth i’ch plentyn/plant, yn ôl y gofyn.


O dro i dro fe all athro/athrawes ofyn i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn dileu rhyw wendid neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o'r gwaith. Bryd hynny gobeithir cael cydweithrediad llwyr y rhieni/gwarchodwyr ac anogaeth i'r plentyn i wneud y gwaith.  Serch hynny, dylid cofio nad yw'r gwaith cartref o ddim gwerth i'r plentyn os mai'r rhieni sydd yn ei wneud.


Y mae'r Corff Llywodraethu, mewn ymgynghoriad â rhieni wedi llunio "Cytundeb Cartref-Ysgol”.  Gwahoddir chi i arwyddo copi o'r cytundeb hwn, ond rhaid pwysleisio na fydd unrhyw ganlyniad gwrthwynebus yn deillio o beidio ag arwyddo


Cyswllt â'r Cartref


Ni all yr ysgol hon lwyddo heb gefnogaeth y rhieni. Yr ydym felly yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich plant ac i fod yn gefn i'r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau cyhoeddus.


Gall unrhyw riant sy'n dymuno trafod unrhyw agwedd ar addysg eu plant drefnu i wneud hynny trwy gysylltu â'r Pennaeth (trwy lythyr neu ar y ffôn).


Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs