Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Gofal Bugeiliol a Disgyblaeth


Rhoddir pob plentyn yng ngofal athro/athrawes arbennig, ond ceisia'r staff cyfan ymorol am les yr holl ddisgyblion. Mae'r ysgol hon yn annog plant i fod yn hunan-ddisgybledig, yn gyfrifol ac i barchu eraill.  Gwyddom y cawn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth.


Mae polisi Awdurdod Addysg Gwynedd ar ddisgyblaeth mewn ysgolion yn rheoli'r ffordd y disgyblir plant yn yr ysgol hon.


Polisi Bwlio


Mae hawl sylfaenol gan holl aelodau’r ysgol gael eu parchugan bawb ac i brofi bywyd hapus yn yr ysgol. Mae unrhyw fath o fwlio yn hollol annerbyniol. Mae’r ysgol yn ymateb yn gadarn ac yn drylwyr i bob achos o fwlio. Gwnaiff yr ysgol pob ymdrech i sicrhau nad ywbwlio yn digywdd.


Mae Cyngor yr Ysgol yn cyfarfod yn gyson gyda’r Pennaeth ac yntrafod unrhyw faterion sy’n effeithio ar eu hawliau fel unigolion. Dylid cysylltu â’r ysgol ar unwaith pan fo rhieni yn pryderu am achosion o fwlio.


Disgyblaeth a Rheolau’r Ysgol


Disgwylir i bob plentyn ymddwyn yndderbyniol ac fel aelod o gymdeithas o fewn yr ysgol. Fe’u hanogir i ystyried ac i barchu hawliau ac eiddo pobl eraill. Bydd unrhyw gosb a weinyddir yn rhesymol a chymedrol yn unol â chanllawiau’r Awdurdod Addysg. Mae’r ysgol yn hybu hunanddisgyblaeth yn unol â nodau ac amcanion yr ysgol.

Ni chaniateir rhedeg o fewn yr adeilad. Ni chaniateir bwyta melysion na chreision yn yr ysgol ond croesewir ffrwythau. Ni chaniateir dod â theganau nac eiddo gwerthfawr i’r ysgol os na wneir cais amdanynt gan yr athrawon dosbarth. Dylid rhoi ysbwriel mewn biniau bob amser. Ni ddylid cadw arian nac unrhyw beth gwerthfawr mewn cotiau a bagiau. Dylid eu rhoi i’r athrawon i’w cadw’n ddiogel. Mae pob dosbarth yn mynd drwy’r broses o drafod a chreu rheolau penodol ar gyfer eu dosbarth pob blwyddyn. Rydym yn ystyried ‘llais y plentyn’ yn bwysig.

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff Llywodraethwyr Cyfeillion yr Ysgol Gofal Bugeiliol Gwerthoedd Gwaith Cartref