Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Llawrlwythwch Ffurlen Clwb Brecwast 2013-14

Mae cyfle i bob plentyn yn yr ysgol fod yn rhan o'n Clwb Brecwast. Golyga hyn y gall eich plentyn ddod i'r ysgol erbyn 8:15y.b. i gael sudd ffrwythau, grawnfwyd a thôst i frecwast. Mae'r Clwb Brecwast ar agor bob diwrnod ysgol a does dim angen talu ceiniog i fod yn rhan ohono. Os dymunwch i'ch plentyn fod yn rhan o'r clwb hwn, cysylltwch â'r ysgol am fwy o fanylion ac am ffurflen gofrestru neu lawrlwythwch ffurflen ar y wefan.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Pryd fydd y sesiwn yn cael ei chynnal?

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi canllawiau manwl i ysgolion sy'n disgrifio sut y bydd y sesiwn frecwast yn cael ei rhoi ar waith. Bydd pob ysgol yn cael yr hyblygrwydd, o fewn y canllawiau hyn, i benderfynu sut i ddarparu a rhedeg y sesiynau brecwast am ddim.  Mae'r canllawiau yn argymell y canlynol:

■  Fel rheol dylid dechrau darparu brecwast cyn 8.15 y bore
■  Dylai pob plentyn gofrestru ar ôl cyrraedd
■  Dylai'r sesiwn frecwast ddod i ben o leiaf 10 munud cyn dechrau'r diwrnod ysgol
■  Ni ddylid caniatáu mynediad i unrhyw blentyn lai na 10 munud cyn diwedd y sesiwn frecwast

Beth fydd fy mhlentyn/mhlant yn ei gael i frecwast?

Rhaid i'r brecwast fod yn iach ac yn gytbwys o ran maeth. Mae 4 grwp bwyd, sef Diodydd neu gynhyrchion llaeth; Grawnfwyd - heb siwgr ynddynt; ffrwythau; bara.   

Gallai brecwast arferol gynnwys:

■  grawnfwyd gyda llaeth a darnau o ffrwythau, tafell o dost a diod neu

■  dost, sudd ffrwyth a iogwrt.

Pwy fydd yn goruchwylio'r sesiwn frecwast?

Yr ysgol fydd yn penderfynu pwy fydd yn goruchwylio'r sesiwn frecwast.  Bydd pob oedolyn sy'n ymwneud â'r sesiwn frecwast yn cael eu clirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol cyn gweithio gyda phlant.   

A fydd yn rhaid i fi dalu am y sesiwn frecwast?

Na - bydd y brecwast a'r oruchwyliaeth yn ystod y sesiwn am ddim.
 
Faint o rybudd sydd angen i mi ei roi i newid y trefniadau ar gyfer fy mhlentyn/mhlant i fynychu'r sesiwn frecwast?

Yn ddelfrydol, tymor ymlaen llaw, ond o leiaf 1 wythnos, yn amlwg gorau po gyntaf y gallwch roi'r rhybudd. Os bydd eich plentyn/plant yn cyrraedd i gael brecwast heb roi rhybudd ymlaen llaw ni ellir sicrhau y byddant yn cael brecwast am ddim, er y bydd gan yr ysgol y rhyddid i wneud rhaid eithriadau os oes bwyd ar gael.

A fydd y plant yn cael brecwast mewn grwpiau oedran cymysg?

Byddant - mae mynychu'r sesiwn frecwast am ddim yn agored i bob plentyn yn yr ysgol.
 
Ar hyn o bryd mae fy mhlentyn yn teithio i'r ysgol ar y tacsi - ond beth fydd y trefniadau cludiant ar gyfer y sesiwn frecwast?

Rhoddir ystyriaeth fanwl bellach i hyn unwaith y bydd gan yr ysgol syniad o niferoedd y plant sy'n debygol o fynychu'r sesiwn unwaith y bydd y cynllun ar waith. Nid oes disgwyl i'r tacsi redeg yn gynt er mwyn i'r plentyn fynychu'r Clwb Brecwast ond os fyddant yn yr ysgol cyn 8.40yb byddant yn cael mynediad i'r Clwb Brecwast.

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am y fenter?

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi sefydlu gwefan, sy'n darparu rhagor o wybodaeth. Y cyfeiriad yw
http://learning.wales.gov.uk/improvementareas/Well-being/food-and-fitness/free-breakfast-initiative/?lang=cy#/improvementareas/Well-being/food-and-fitness/free-breakfast-initiative/?lang=cy


Mae blwch postio hefyd wedi'i greu er mwyn i chi allu anfon eich sylwadau i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Y cyfeiriad yw Breakfastinfo@wales.gsi.gov.uk

Gwaith Cartref

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs