Lluniau newydd ar
y dudalen newyddion!

New photos on
the news page!

Ysgol Ieuan Gwynedd © 2017        Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwaith Cartref Staff Llywodraethwyr Cyfeillion yr Ysgol Gofal Bugeiliol Gwerthoedd About Us

Mae'r ysgol wedi'i rhannu yn ddau ddosbarth, sef  y Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2. Er bod y plant yn cael eu dysgu, gan amlaf, yn eu grwp dosbarth eu hunain, gellir cymryd disgyblion unigol neu grwpiau o ddisgyblion allan o'r dosbarth o bryd i'w gilydd. Byddai a wnelo hyn fel arfer ag anghenion addysgol arbennig.

Y mae dosbarthiadau'r ysgol wedi eu trefnu fel a ganlyn:

Y Cyfnod Sylfaen, yn cynnwys oedran meithrin, derbyn a blynyddoedd 1 a 2 CA2, yn cynnwys blynyddoedd 3, 4, 5 a 6.


Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen yw'r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn annog plant i fod yn greadigol, i ddefnyddio'u dychymyg a chael hwyl, gan wneud y dysgu yn fwy pleserus ac effeithiol.

Mae'r cwricwlwm yn annog plant i ddysgu drwy chwarae.

Mae'r cwricwlwm hwn yn cynnwys 6 maes dysgu:

• Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
• Datblygiad Mathemategol
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd
• Datblygiad Corfforol
• Datblygiad Creadigol

Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allweddol 2 yw'r cwricwlwm statudol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pob plentyn 7 i 11 yng Nghymru.

Dyma'r pynciau yng Nghyfnod Allweddol 2:

• Cymraeg
• Saesneg
• Mathemateg
• Gwyddoniaeth
• Hanes
• Daearyddiaeth
• Addysg Gorfforol
• Celf a Dylunio
• Dylunio a Thechnoleg
• Cerddoriaeth
• Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
• Addysg Grefyddol

Ceisir sicrhau bod yr addysg a ddarperir yn hybu datblygiad moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pob disgybl a bod natur y cwricwlwm cyflawn yn wahaniaethol, eang a chytbwys. I ymateb i'r gofynion hyn bydd trefniadaeth y dosbarth yn hyblyg; weithiau darperir gwaith ar sail oedran plant, dro arall bydd plant o ystod oedran sy'n rhychwantu mwy nag un flwyddyn ysgol yn cyd-weithio ar yr un dasg. Dysgir y plant fel uned dosbarth fydd o dan ofal athrawes/athro.